زمینه فعالیت

.   انواع صنایع استنلس استیل و تجهیزات هتلینگ بیمارستانی

.   انواع ترالی های بیمارستانی و بین های کثیف و تمیز 

.   انواع سکوبندی وهود های آزمایشگاهی در کلاس ها و تیپ های مختلف

.   انواع پارتیشن بندی و کانتر پذیرش بیمارستانی

.   انواع تجهیزات رختشویخانه و لندری بیمارستانی

.   انواع تجهیزات اتاق عمل و استریلیزاسیون مرکزی

.   انواع تجهیزات آشپزخانه صنعتی

.   انواع سردخانه های بالای صفر و زیر صفر

.   انواع تجهیزات کالبد شکافی و تخت تشریح و سردخانه نگهداری جسد

 

dustan-ma